Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 1 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως (περίπου ένας στους επτά) που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Υπολογίζεται ότι πάνω από 150 εκ. ενήλικες παγκοσμίως έχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και αυτοεξυπηρέτησης.

Με γνώμονα την αναβάθμιση των τεχνολογιών παρακολούθησης και υποστήριξης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε κλινικά και μη κλινικά περιβάλλοντα αποκατάστασης και φροντίδας ασθενών, αντικείμενο του έργου ΡΕΑ είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου διασυνδεδεμένου εικονικού πράκτορα με αυξημένες διαλογικές και γνωσιακές ικανότητες μέσω φυσικής και πολυτροπικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου και τεχνολογίας.

Γενικό πλαίσιο

Η φροντίδα και η αποκατάσταση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σωματικές ή πνευματικές βλάβες. Ταυτόχρονα, φέρουν σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές προεκτάσεις τόσο για τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους, όσο και για το σύστημα υγείας και την κοινωνία.

Όραμα

Τεχνολογίες υποβοηθούμενης διαβίωσης σε συνδυασμό με ευφυείς διεπαφές και προηγμένα συστήματα διαλόγου μπορούν να παράσχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες σε σπίτια και κλινικές, βελτιώνοντας σημαντικά τη ποιότητα ζωής των ατόμων. Παραδείγματα αποτελούν η χρήση πολυτροπικών αισθητήρων για την παρακολούθηση βιομετρικών ενδείξεων και συμπεριφορών (π.χ. πίεση και παλμοί της καρδιάς), καθώς και η αλληλεπίδραση χρηστών με πράκτορες μέσω προφορικού λόγου που δρουν ως προσωπικοί βοηθοί, υπενθυμίζοντας ασκήσεις, φάρμακα, κτλ.

Μέλη της κοινοπραξίας