Αντικείμενο και Στόχοι

Το έργο υλοποιεί έναν καινοτόμο συνδυασμό προηγμένων τεχνολογιών αναγνώρισης λόγου, σύνθεσης φωνής και αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, με μια πλατφόρμα συλλογής, ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων από δεδομένα αισθητήρων, κλινικής γνώσης και ιστορικού ασθενών.

Βασικός στόχος του έργου είναι η παροχή καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών υποστήριξης: α) Σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και κλινικές, παρέχοντας αναβαθμισμένες και καινοτόμες υπηρεσίες παρακολούθησης ασθενών σε πραγματικό χρόνο μέσω συσχετισμού και διασύνδεσης πληροφοριών για την ολοκληρωμένη, έγκυρη και εξατομικευμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα; β) Σε μη νοσοκομειακά περιβάλλοντα, ενεργώντας ως προσωπικός διαλογικός βοηθός παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες φωνητικής λήψης πληροφοριών σε θέματα σχετικά με την καθημερινότητά των ασθενών (τη διατροφή και τη φαρμακευτική αγωγή), υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης, καθώς και την αρχικοποίηση προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων διαλόγων με θετικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία και ικανοποίηση.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο θέτει ένα σύνολο από τεχνολογικούς στόχους που θα αποτελέσουν τα βασικά πεδία έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί τεχνολογικοί στόχοι του έργου είναι:

• Η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ανάλυσης και συνδυασμού δεδομένων από ετερογενείς πολυτροπικούς αισθητήρες για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της κατάστασης των ατόμων
• Υλοποίηση ευφυών τεχνικών συνδυασμού πολυτροπικών δεδομένων με κλινική γνώση, πρότυπα συμπεριφοράς και ιατρικό ιστορικό, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό έγκαιρων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων
• Η ανάπτυξη ενός έξυπνου, εικονικού και διαδραστικού πράκτορα που θα παρέχει φυσική (πολυγλωσσική) διαλογική αλληλεπίδραση και υποστήριξη σε ασθενείς, φροντιστές και προσωπικό.