Στοιχεία επικοινωνίας

Συντονιστής Έργου
ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
Ιωάννης Κομπατσιάρης
T: +30 2311 257 774
E: ikom@iti.gr

Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου
ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
Στέφανος Βροχίδης
T: +30 2311 257 754
E: stefanos@iti.gr

Διαχείριση Έργου
ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Μεδίτσκος
T: +30 2311 257 734
E: gmeditsk@iti.gr

Διαχείριση Έργου
ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
Θανάσης Μαυρόπουλος
T: +30 2311 257 823
E: mavrathan@iti.gr