Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Κοινωνικός αντίκτυπος: Η δυνατότητα εγκατάστασης της πλατφόρμας σε περιβάλλοντα οικίας, βοηθά τους ασθενείς να αυξήσουν το χρόνο κατά τον οποίον μπορούν να είναι ανεξάρτητοι και να βρίσκονται στο οικιακό τους περιβάλλον, καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης παρακολούθησής τους από τις κλινικές και τα κέντρα αποκατάστασης μετά την νοσηλεία τους. Η δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών μέσω φυσικής αλληλεπίδρασης αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της ψυχικής και κοινωνικής ζωής των ασθενών και των συγγενών τους ενώ, μεσοπρόθεσμα, το ΡΕΑ μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να εξελιχθεί σε έναν ευφυή προσωπικό βοηθό που θα παρέχει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος και θα μεσολαβεί διαλογικά μεταξύ του χρήστη και των εκάστοτε αναγκών του.

Ιατρικός αντίκτυπος: Σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και κλινικές, η πλατφόρμα συμβάλλει στη λήψη έγκυρων και εξατομικευμένων αποφάσεων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα. Επίσης, στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού μέσω της γρήγορης και εύκολης διαλογικής αλληλεπίδρασης με συστήματα ενώ, μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, βοηθάει στην εξοικονόμηση χρόνου, βελτιστοποιώντας εσωτερικές διεργασίες οργάνωσης.

Οικονομικός αντίκτυπος: Για τους ασθενείς με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, η πλατφόρμα προσφέρει καινοτόμους τρόπους χειρισμού συσκευών και κατανόησης των αναγκών τους μέσω διαλόγου, καθώς επίσης δρα ως ενδιάμεσος βοηθός αυξάνοντας τη συμμετοχή των ασθενών σε διαλόγους και συμβάλει θετικά στην ψυχική τους υγεία και ικανοποίηση. Η αποτελεσματικότερη φροντίδα που τους παρέχεται μπορεί να οδηγήσει, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, στη μείωση του χρόνου παραμονής τους στις κλινικές και στα κέντρα αποκατάστασης, στην ενίσχυση του αισθήματος ανεξαρτησίας με ελάχιστη παρουσία εξειδικευμένης βοήθειας και μόνο όταν είναι απαραίτητη.

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Η ενσωμάτωση του ΡΕΑ στην πλατφόρμα ενός ιατρικού κέντρου λειτουργεί επίσης ευεργετικά για το περιβάλλον, καθώς «τρέχει» στην ήδη υπάρχουσα υποδομή χωρίς να καταναλώνει επιπλέον πόρους. Επιπλέον, μειώνοντας τον διαχειριστικό φόρτο και διατηρώντας τις ιατρικές αναφορές σε ψηφιακή, εύκολα διαμοιράσιμη μορφή περιορίζεται η χρήση γραφικής ύλης, αλλά και οι περιττές, χρονοβόρες μετακινήσεις εντός της ιατρικής μονάδας.