Δομή Έργου

 

ΕΕ1: Σχεδίαση και αξιολόγηση πιλότων (Μ1-Μ36)

Υποενότητες εργασίας:

ΥE1.1 Κλινικές απαιτήσεις χρηστών (EYEΞIA)

ΥΕ1.2 Προδιαγραφές αισθητήρων (ΕΛΒΗΣ)

ΥE1.3 Περιγραφή σεναρίων χρήσης (EYEΞIA)

YE1.4 Καθορισμός μεθοδολογίας πιλοτικών δοκιμών και αξιολόγηση συστήματος (EYEΞIA)

 

ΕΕ2: Ανάλυση και κατανόηση επικοινωνίας (Μ3-Μ36)

Υποενότητες εργασίας:

ΥE2.1 Αναγνώριση και ανάλυση ομιλίας (ΕΝΤΡΑΝΕΤ)

ΥE2.2 Ανάλυση μη φωνητικής πληροφορίας (ΕΚΕΤΑ)

ΥΕ2.3 Αναπαράσταση περιεχομένου και σημασιολογικός συσχετισμός για τη λήψη αποφάσεων (ΕΚΕΤΑ)

ΥE2.4 Ερωταποκρίσεις με βάση δεδομένα από το διαδίκτυο (ΕΚΕΤΑ)

ΥΕ2.5 Διαχείριση διαλόγου (ΕΚΕΤΑ)

 

ΕΕ3: Εικονική διεπαφή και παραγωγή ομιλίας (Μ3-Μ36)

Υποενότητες εργασίας:

ΥΕ3.1 Ανάπτυξη εικονικού πράκτορα (ENTRANET)

 

ΕΕ4: Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος (Μ1-36)

Υποενότητες εργασίας:

ΥΕ4.1 Σχεδίαση συστήματος (ΕΝΤΡΑΝΕΤ)

YE4.2 Κατασκευή αισθητήρων προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του ΡΕΑ (ΕΛΒΗΣ)

ΥE4.3 Υλοποίηση συστήματος συλλογής δεδομένων (ΕΛΒΗΣ)

ΥΕ4.4 Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πλατφόρμας (ΕΝΤΡΑΝΕΤ)

ΥΕ4.5 Εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος στο περιβάλλον αποκατάστασης (ΕΛΒΗΣ)

ΥΕ4.6 Ανάπτυξη ιστοτόπου για την παρουσία στο διαδίκτυο (ΕΚΕΤΑ)

 

ΕΕ5: Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (Μ18-Μ36)

 

ΕΕ6: Μελέτη σκοπιμότητας και αξιοποίηση αποτελεσμάτων (Μ12-Μ36)